2.6 Beroepspraktijkvorming

Een beroepsopleiding kan niet zonder de beroepspraktijk, daarom volg je een deel van jouw opleiding bij een bedrijf of instelling. We noemen dit de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-begeleider (van jouw school) en een praktijkopleider (van het leerbedrijf). Voor iedere BPV-periode worden afspraken gemaakt wat je gaat doen, welke eisen gesteld worden aan de BPV en hoe de BPV beoordeeld wordt. Dit staat allemaal beschreven in het BPV-werkboek dat je tijdens de opleiding ontvangt.

Om je diploma te behalen, heb je een voldoende beoordeling nodig voor de BPV.
Het kan zijn dat je een aantal examens aflegt bij het bedrijf waar je de BPV uitvoert. Dit staat los van de beoordeling van de BPV.

Vul hieronder in waaraan de student moet voldoen, beschrijf hier:

- Wanneer vinden de BPV-periodes plaats, (bijvoorbeeld dag in de week, aaneengesloten periode in een leerjaar of anders).

- Hoe wordt de BPV beoordeeld, wanneer haal je een voldoende (bijvoorbeeld beroepshouding, opdrachten voldaan, voldoende BPV uren gemaakt, voortgangs en eindmeting)

- Hoe de student begeleidt wordt (bijvoorbeeld, vaste begeleider, komt 2 keer per jaar langs)

- Welke kerntaken en werkprocessen aan de orde komen in de BPV (bijvoorbeeld, iedere BPV allemaal maar de eisen aan de mate van zelfstandigheid worden hoger of per periode een deel van de kerntaken etc.)

- Je kunt naast de korte informatie op bovenstaande punten verwijzen naar de BPV-gids/ het BPV-werkboek (die moet er dan wel zijn voor jouw opleiding),

Aan welke voorwaarden moet je voldoen:

Aan welke voorwaarden moet je voldoen:

Tijdens een schooljaar wordt je minimaal twee keer, maar mogelijk vaker, bezocht door een docent. Tijdens dit bezoek ga jij samen met je praktijkopleider in gesprek over de ontwikkeling die je laat zien.

Tevens zullen nog een aantal gesprekken op school plaatsvinden.

 

Gedurende het hele jaar ben je een aantal dagen per week werkzaam bij een werkgever (naast je schooldag). Normaliter kom je daarmee zonder problemen aan voldoende BPV uren. Mocht je onverwijld voor langere tijd niet in staat zijn te werken dan wordt er per geval bekeken hoe hier mee om te gaan.

BPV is behaald wanneer de laatste BPV beoordeling Beroepshouding aan het einde van het schooljaar met een voldoende is beoordeeld door de praktijkopleider en BPV-begeleider.

Informatie


Opleiding
Technicus Smart Industry
Cohort
2020-2021
Code
25343BBL36.02
Crebo
25343
Versie
2
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF