2.6 Beroepspraktijkvorming

Een beroepsopleiding kan niet zonder de beroepspraktijk, daarom volg je een deel van jouw opleiding bij een bedrijf of instelling. We noemen dit de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens de BPV word je begeleid door een BPV-begeleider (van jouw school) en een praktijkopleider (van het leerbedrijf). Voor iedere BPV-periode worden afspraken gemaakt wat je gaat doen, welke eisen gesteld worden aan de BPV en hoe de BPV beoordeeld wordt. Dit staat allemaal beschreven in het BPV-werkboek dat je tijdens de opleiding ontvangt.

Om je diploma te behalen, heb je een voldoende beoordeling nodig voor de BPV.
Het kan zijn dat je een aantal examens aflegt bij het bedrijf waar je de BPV uitvoert. Dit staat los van de beoordeling van de BPV.

Vul hieronder in waaraan de student moet voldoen, beschrijf hier:

- Wanneer vinden de BPV-periodes plaats, (bijvoorbeeld dag in de week, aaneengesloten periode in een leerjaar of anders).

- Hoe wordt de BPV beoordeeld, wanneer haal je een voldoende (bijvoorbeeld beroepshouding, opdrachten voldaan, voldoende BPV uren gemaakt, voortgangs en eindmeting)

- Hoe de student begeleidt wordt (bijvoorbeeld, vaste begeleider, komt 2 keer per jaar langs)

- Welke kerntaken en werkprocessen aan de orde komen in de BPV (bijvoorbeeld, iedere BPV allemaal maar de eisen aan de mate van zelfstandigheid worden hoger of per periode een deel van de kerntaken etc.)

- Je kunt naast de korte informatie op bovenstaande punten verwijzen naar de BPV-gids/ het BPV-werkboek (die moet er dan wel zijn voor jouw opleiding),

Aan welke voorwaarden moet je voldoen:

Beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs. Tijdens de BPV leer je het vak in de praktijk. Omdat Summa Procestechnologie vooral medewerkers opleidt die al een baan bij een leerbedrijf hebben, is de BPV stevig in de opleiding verankerd.

Leren in de beroepspraktijk

De opleiding gaat uit van reële leersituaties in de beroepspraktijk. In de BPV ga je aan de slag als leidinggevende van een team, afdeling of project en geef je direct leiding aan jouw medewerkers op de werkvloer. In veel gevallen ben je een meewerkend leidinggevende. Naast je leidinggevende taken ben je expert op het technisch vakgebied waarin je werkzaam bent. Je stuurt medewerkers aan vanuit het oogpunt van tijd, kosten en kwaliteit. Je bent (mede) verantwoordelijk voor de kosten, planning, taakverdeling, inzet van materialen en middelen, efficiency en productiviteit. Je begeleidt jouw medewerkers, ondersteunt en coacht ze waar nodig. Je informeert en instrueert collega’s. Met de praktijkopdrachten die je vanuit de opleiding meekrijgt, ga je aan de slag in je concrete werksituatie. Voor elke praktijkopdracht staan een aantal studiebelastingsuren. Daarnaast vraagt het inslijpen van vaardigheden en het omzetten van theoretische kennis naar de juiste handelingen oefening en herhaling gedurende langere tijd.

Uitgangspunt hierbij zijn de vier leerstadia van Maslow, zoals weergegeven in onderstaand schema.

Het model laat zien dat je vier fasen doorloopt wanneer een nieuwe vaardigheid of competentie wordt aangeleerd. De eerste fase is onbewust onbekwaam, waarin je je niet bewust bent van een hiaat in je kennis of vaardigheden. In de fase die daarop volgt, bewust onbekwaam, herken je het hiaat, maar heb je nog geen effectieve strategie om dit op te lossen. In de derde fase, bewust bekwaam, weet je een bepaald probleem te benaderen of kan je een bepaalde vaardigheid toepassen, maar dit vereist een grote mate van concentratie. In de laatste fase, onbewust bekwaam, heb je de vaardigheid zodanig eigen gemaakt dat het toepassen ervan als het ware een tweede natuur is geworden, zonder dat het veel concentratie vraagt.

De BPV-opdrachten

In de opleiding moet je verschillende BPV-opdrachten uitvoeren. Via deze opdrachten ontwikkel je de competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van het vak. De praktijkopdrachten voer je op je werkplek uit. Dit kan gebeuren tijdens je werk, maar ook ervoor of daarna. Een praktijkopdracht kan over verschillende onderwerpen gaan die met de theoriemodule of het werkproces te maken hebben. Bijvoorbeeld werkvoorbereiden en plannen, projectmatig werken, situationeel leiderschap, communicatiestijlen bewaken en opvolging, begeleiding en coaching, rol van onderhoud, verbetertechnieken etc.

Meestal voert je een praktijkopdracht alleen uit, maar soms ook in samenwerking met andere studenten (groepsopdrachten). De praktijkopleider en de docent (bpv-begeleider) begeleiden je voor en tijdens de uitvoering van de praktijkopdracht; de praktijkopleider en jijzelf geven beiden een oordeel over de uitvoering daarvan. In iedere praktijkopdracht wordt precies aangegeven wat je moet doen en waarop je wordt beoordeeld. Aan de hand van deze opdrachten moet je laten zien dat je de betreffende leerstof beheerst. In de les worden de uitgevoerde praktijkopdrachten met jou en soms ook met je klasgenoten besproken. Hierop volgt een eindgesprek/feedbackgesprek waarin je leerpunten worden aangegeven/benoemd. Soms moet je in de les ook op opdrachten uitvoeren waarbij je wordt geobserveerd door de docent.

De begeleiding in de beroepspraktijk en het beoordelingsboek

Tijdens de BPV word je begeleid door de praktijkopleider in het bedrijf en een docent van Summa Procestechnologie, ook wel BPV-begeleider genoemd. De praktijkopleider ondersteunt en coacht je bij het maken van de opdrachten, de docent licht de opdrachten van tevoren toe, zodat je doelgericht te werk kunt gaan. De opdrachten die je maakt worden beoordeeld door jezelf, je praktijkopleider en/of je docent. Deze beoordelingen worden vastgelegd op beoordelingslijsten. De ingevulde beoordelingslijsten worden in je portfoliomap opgenomen. Na iedere praktijkopdracht volgt feedback van de praktijkopleider en docent, dit zijn leerpunten voor de volgende opdracht. Deze feedback legt de praktijkopleider vast in de beoordelingslijsten.
Het is je eigen verantwoordelijkheid je portfolio up-to-date te houden; zowel je praktijkopleider als de docent kunnen om inzage vragen. Het doel van de beoordelingslijsten is om beoordelingen en leerafspraken na afronding van elk praktijkopdracht vast te leggen. Ook de resultaten van de algemene onderdelen (Nederlands, Engels, rekenen, Loopbaan & Burgerschap) worden hierin vastgelegd. Zo ontstaat een beeld van de voortgang in je ontwikkeling van kennis/inzicht, gedrag en vaardigheden tijdens de opleiding. Je kent hierdoor je leerpunten en weet waar je de focus op moet leggen bij de uitvoering van een volgend opdracht of lesmodule en bij het werken in de praktijk.

De beoordeling van de beroepspraktijk

Tijdens de BPV word je beoordeeld door de praktijkopleider in het bedrijf en je BPV-begeleider (een docent van Summa Procestechnologie). Aan het einde van je BPV-periode wordt bekeken of je je BPV hebt behaald. Je BPV wordt met een voldoende beoordeeld als je minimaal 650 BPV-uren hebt gemaakt (door werk of stagelopen op het leerbedrijf) en als je de praktijkopdrachten allemaal behaald hebt; hiervoor worden de beoordelingslijsten gecontroleerd op volledigheid. Je moet een voldoende beoordeling hebben voor de BPV om je diploma te kunnen behalen.
Daarnaast moet ook je ook beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en gedrags- en houdingselementen die je als Technisch Leidinggevende nodig hebt om als beginnend beroepsbeoefenaar succesvol te kunnen functioneren. De gedrags- en houdings­elementen worden je beroeps­houding genoemd. Daarbij hoort ook het correct omgaan met je collega’s/leidinggevende en het nakomen van gemaakte afspraken.

De beroepshouding is een onderdeel van de beroepspraktijkvorming (BPV). Je kunt alleen je diploma behalen als daaraan is voldaan.

Informatie


Opleiding
Technisch Leidinggevende (Procestechniek)
Cohort
2022-2023
Code
25161BBL12.04
Crebo
25161
Versie
1
Gepubliceerd op
25 juli 2022

Download PDF